Nyheter
Reis og Ryk
Prosjekt
Deltakere
Kalender
Apriori AS


English
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
13.05.2014
KOMMUNALE LEDERE LÆRER OM HVERDAGSREHABILITERING

Tre enhetsledere fra Sør-Odal kommune Helse og Omsorg er for tiden i Kalmar kommune i Sverige for å lære om organisering og implementering av hverdagsrehabilitering.

Innledning
Kalmar er en by som ligger syd i Sverige nær Ôland. Kalmar er en by i vekst med ca. 500 nye innbyggere hvert år. Kalmar har 65.000 innbyggere.
Omsorgssektoren har 1.276 årsverk fordelt på 1.395 ansatte. Et av hovedsatsingsområdene er heltid, alle blir tilbudt hel stilling.

Det er 550 institusjonsplasser, ca. 890 tjenestemottagere av hjemmesykepleie, 1181 tjenestemottagere av praktisk bistand.

Kalmar startet sin satsing på hjemmerehabilitering i 2009. I og med at Kalmar har mange innbyggere og bydeler valgte de seg en bydel på ca. 10.000 innbyggere som pilot. Piloten har videreført implementeringen i hele kommunen.

Reisebrev fra Morten Einarsrud, Anne Moen og Berit Ingvaldsen
Mandag morgen 5.mai ble vi varmt mottatt i Riskvarnen (rådhuset) av forvaltningssjef, virksomhetsleder og leder for omsorgsutvalget (omsorgsnemden). Her i Kalmar er hjemmerehabilitering godt forankret i toppledelse og på politisk nivå.
Med hjemmerehabilitering mener de at rehabilitering skal gjøres i individets reelle miljø, i en periode på 6 uker. Intensiv rehabilitering kan gjøres i en begrenset tid i sykehus eller i korttidsplass. Kalmar kommune har valgt å prioritere hjemmerehabilitering for at innbyggere skal kunne klare seg lengst mulig selvstendig i eget hjem samt beholde livskvalitet.
For å få ansatte og «systemet» hjemmerehabilitering til å fungere har det vært et omfattende arbeid ift utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for de ulike tjenesteyterne. Det vi har forstått er også viktigheten av de tverrfaglige diskusjonene på faget, ikke minst ift målsettinger, tiltak og evaluering – hvem eier målet? Brukermedvirkning er meget høyt prioritert.
Vi har også fått innblikk i deres arbeidsverktøy, ADL-trappen, som brukes til å finne ut hvor mye bistand brukeren trenger på alle områder, med fokus på hva brukeren klarer selv.
I arbeidet med hjemmerehabilitering har de dannet tverrfaglige hjemmeteam hvor saksbehandler er inkludert. Avdelingsleder leder denne gruppen. Dette teamet drar hele prosessen med rehabilitering sammen med bruker. Hjelpepleieren har en viktig rolle i å ta med seg pasientens syn og skriver om i tiltaksplanen ved endring.
En annen viktig samarbeidspartner er frivilligsentralen med frivillige organisasjoner. Studenter og skoleungdom ser også på frivillig arbeid som viktig og vil gjerne ha det på sin CV. Pårørende til for eksempel demente eller slagrammede blir også tatt vare på og gitt støtte, slik at de skal kunne klare å stå i sine oppgaver.
Alle over 80 år som ikke har kommunale tjenester får brev og besøk fra ansatt i frivilligsentralen. Her blir de opplyst om hjelpemidler, treffpunkt/dagsenter, fallforebyggende tiltak, brannforebyggende tiltak.
For å sikre kvalitet og delaktighet er det satt ned tverrfaglige grupper inkludert saksbehandler og leder som møtes regelmessig. Dokumentasjonsgruppe, utviklingsgruppe og overordnet arbeidsgruppe. Disse gruppene hadde ansvar for utvikling av tjenesten.
Denne første uka i Kalmar kommune har vært lærerik. Det vi har erfart så langt er at noen av suksesskriterier er fokus på:
- Brukeren i fokus
- Tverrfaglig hjemmeteam inkludert saksbehandler.
- Tiltaksplan, målfokus, brukermedvirkning.
- God dialog mellom saksbehandler og tjenesteytere.
- Effektiv møteledelse.
- Engasjert ledelse.
Siste uka skal vi ut i tjenestene for å se hvordan de arbeider. Vi skal også ha et sosialt treff på kveldstid.

TILBAKE TIL NYHETER